Chương II : Số nguyên

Linda Linda

Câu 1: Tìm x, biết: x. |x| = -1

Harry Potter
Harry Potter 3 tháng 4 2020 lúc 17:23

Câu 1: Tìm x, biết: x. |x| = -1

x. |x| = -1

\(\left|x\right|\) là 1 số dương => x là 1 số âm

Mà x . \(\left|x\right|\) = -1 => x = -1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN