Câu hỏi của Ngọc Quỳnh - Tin học lớp 9

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1. : Trong PowerPoint, để tạo chữ nghệ thuật, ta chọn:

A. Home à Insert WordArt. B. Insert à WordArt.

C. Insert àPicture àWordArt. D. Format à WordArt.

Câu 2: : Trong PowerPoint, để thay đổi kiểu dáng cho WordArt, ta chọn:

A. Chọn WordArt à Nháy nút WordArt Shape trên thanh công cụ

B. Chọn WordArt à Chọn Format à Text Effect à Transform

C. Chọn WordArt à Chọn Format à Shape Effect à Transform

D. Không thay đổi được

Câu 3: Trong Power Point 2010, muốn chèn phim vào bày trình chiếu, bạn sử dụng lựa
chọn nào sau:

a) Insert - Video
b) View - Video
c) Home - Video
d) Tools – Video

Câu 4 : Trong PowerPoint, để chèn âm thanh vào trang trình chiếu, trong thẻ Insert, bạn sử dụng lựa chọn nào?

a) Video
b) Object
c) Audio
d) Action

Câu 5: Trong PowerPoint, để vẽ những hình đơn giản có sẵn trong Microsoft Word 2010, ta thực hiện:

A. Insert à AutoShape B. Insert à Shapes

C. Home àAutoShape D. Insert àPictureà Shapes

Câu 6: Trong PowerPoint, khi cần nhóm các hình vẽ thành một hình, ta thực hiện:

A. Chọn các hình vẽ cần nhóm à Format à nhóm Arrange, chọn Group
B. Chọn các hình vẽ cần nhóm à Format à nhóm Arrange, chọn UnGroup
C. Chọn các hình vẽ cần nhóm à Insert à nhóm Arrange, chọn Group
D. Cả a, b đều sai.

Câu 7: Trong PowerPoint, để tạo một bảng (Table) ta dùng lệnh:

A. Table à Insert à Table B. Insert àTable

C. Home à Insert àTable D. Insert à Insert à Table

Câu 8: Trong PowerPoint, để chèn một hình ảnh vào trong văn bản ta chọn:

A. Home à Picture B. Insert à Picture (Clip Art)

C. Insert à Object D. Insert à Photo

Câu 9: Trong PowerPoint, sau khi chèn hình, để thay đổi vị trí tương đối của hình so với văn bản ta chọn:

A. Format à Picture B. View à picture

C. Format à Wrap Text D. Format à Text Wrapping

Câu 10: Trong PowerPoint, Con trỏ đang trong bảng, nhấn phím Tab:

A. Di chuyển con trỏ đến ô kế B. Sẽ nhảy ra khỏi bảng
C. Quay về ô đầu tiên của bảng D. Quay về ô đầu tiên của hàng

    0 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.