Bài 1: Căn bậc hai

Lê Tố Uyên

Tính:

a, \(\sqrt{9-6\sqrt{3}+2}\)

b, \(\sqrt{9+6\sqrt{3}+2}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN