Pham Trong Bach

Biết ∫ 1 2 x ln ( x 2 + 1 ) d x = a ln 5 + b ln 2 + c  với a, b, c là các số hữu tỉ. Tính P = a + b + c.

Cao Minh Tâm
20 tháng 6 2019 lúc 11:04

Đáp án B.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Giải các bất phương trình sau:

a) (2x − 7)ln(x + 1) > 0;

b) (x − 5)(logx + 1) < 0;

c) 2 log 3 2 x + 5 log 2 2 x  + log 2 x – 2 ≥ 0

d) ln(3 e x  − 2) ≤ 2x

Pham Trong Bach

Cho tích phân ∫ 0 1 3 x 2 - 2 x + ln ( 2 x + 1 ) d x   =   b ln a   - c  với a, b, c là các số hữu tỉ, thì a + b + c bằng

A. 3/2

B. 7/2

C. 2/3

D. -4/3

Pham Trong Bach

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số  f x = 1 1 + sinx

a) F(x) = 1 -  cos x 2 + π 4

b) G(x) = 2 tan x 2

c) H(x) = ln(1 + sinx)

d) K(x) = 2 1 - 1 1 + tan x 2

Pham Trong Bach

Cho hàm số f ( x ) = ln ( 1 - 4 ( 2 x - 1 ) 2 ) . Biết rằng f ( 2 ) + f ( 3 ) + . . . + f ( 2020 ) = ln a b , trong đó a b  là phân số tối giản, a ,   b   ∈   N * . Tính b -3a

A. -2

B. 3

C. -1

D. 1

Pham Trong Bach

Biết ∫ 1 3 2 + ln ( x + 3 ) ( x + 1 ) 2 d x = a ln 2 + b ln 3 + c ( a , b , c ∈ ℚ ) . Giá trị 3a-b+2c bằng

A. 7

B. 0

C. -2

D.  - 11 2

Pham Trong Bach

Cho hàm số f ( x )   =   ln 1 - 4 ( 2 x - 1 ) 2 . Biết rằng ,f(2) + f(3) + ....+f(2020) = ln a b trong đó  a b , là phân số tối giản,  a, b ∈ ℕ * . Tính b - 3a

A. -2

B. 3

C. -1

D. 1

Pham Trong Bach

Biết ∫ 3 4 d x ( x + 1 ) ( x - 2 )   =   a ln 2   +   b ln 5   + c , với a,b,c là các số hữu tỉ. Tính S = a - 3b + c

A. S = 3

B. S = 2

C. S = -2

D. S = 4

Pham Trong Bach

Cho vật thể H nằm giữa hai mặt phẳng x = 0; x = 1 . Biết rằng thiết diện của vật thể H cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x là một tam giác đều có cạnh là ln ( 1 + x ) 4  . Giả sử thể tích V của vật thể có kết quả là V   = a b ( c ln 2   -   1 )   với a, b, c là các số nguyên. Tính tổng  S   =   a 2 - a b + c

A. 6

B. 8

C. 7

D. 9

Pham Trong Bach

Cho vật thể H nằm giữa hai mặt phẳng x=0;x=1. Biết rằng thiết diện của vật thể H cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x( 0 ≤ x ≤ 1 ) là một tam giác đều có cạnh là 4 ln ( 1 + x )  Giả sử thể tích V của vật thể có kết quả là V = a b ( c ln 2 - 1 )  với a, b, c là các số nguyên. Tính tổng S= a 2 - a b + c

Pham Trong Bach

Tính giá trị bằng số của biểu thức ln(1/e)

A. 1              B. -1

C. 1/e              D. -1/e

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN