Chương V - Sóng ánh sáng

ttty puppy

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe S1 và S2 được chiếu bởi ánh sáng có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,45um đến 0,75um . Tìm số vùng trên màn mà tại mỗi điểm trong vùng đó có sự trùng nhau của đúng 4 vân sáng


Các câu hỏi tương tự
Loading...