Violympic toán 6

Trần Ly Ly

Tìm các số tự nhiên x,y sao cho: \(\frac{x}{9}-\frac{3}{y}=\frac{1}{18}\)

Sách Giáo Khoa
24 tháng 3 2020 lúc 16:11

Ta có: \(\frac{x}{9}-\frac{3}{y}=\frac{1}{18}\Leftrightarrow\frac{x}{9}-\frac{1}{18}=\frac{3}{y}\Leftrightarrow\frac{2x-1}{18}=\frac{3}{y}\)

\(\Leftrightarrow\left(2x-1\right)y=54=1.54=2.27=3.18=6.9\)

Vì x là số tự nhiên nên \(2x-1\) là ước lẻ của 54. Ta có bảng sau:

2x-1 1 3 9 27
x 1 2 5 14
y 54 18 6 2

Vậy \(\left(x;y\right)=\left(1;54\right);\left(2;18\right);\left(5;6\right);\left(14;2\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN