Bài 7. Câu lênh lặp

buihatienan

Bài 1: Dùng câu lệnh While ..Do viết chương trình tính tổng các số nguyên từ 1 đến n.

Bài 2: Viết chương trình tính tổng các số nguyên bất kỳ nhập từ bàn phím. Kết thúc nhập khi số đó bằng 0.

Bài 3: Viết chương trình tính tổng các chữ số của số nguyên n nhập từ bàn phím.

VD: n=1234, tổng các chữ số của n là 10.

giúp mình với mọi người nhé

Trần trung hiếu
Trần trung hiếu 18 tháng 11 2020 lúc 21:10

Bài 1:

uses crt; var n,i,t:integer; begin clrscr; write('n='); readln(n); t:=0; i:=1; while i<=n do begin t:=t+i; i:=i+1; end; writeln('tong cac so nguyen tu 1 toi ',n,' la: ',t); readln; end.

Bài 2:

uses crt; var n,t:longint; begin clrscr; t:=0; repeat write('n='); readln(n); t:=t+n; until n=0; writeln('tong cac so nguyen nhap tu ban phim la: ',t); readln; end.

Bài 3:

uses crt; var d,i,t,n,x:longint; a:array[1..100]of longint; st:string; begin clrscr; write('n='); readln(n); str(n,st); d:=length(st); t:=0; for i:=1 to d do begin val(st[i],a[i],x); t:=t+a[i]; end; writeln('tong cac chu so cua ',n,' la: ',t); readln; end.

chúc bạn học tốt :))

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 24 tháng 3 2020 lúc 13:50

Bài 1:

uses crt; var n,i,t:integer; begin clrscr; write('n='); readln(n); t:=0; i:=1; while i<=n do begin t:=t+i; i:=i+1; end; writeln('tong cac so nguyen tu 1 toi ',n,' la: ',t); readln; end.

Bài 2:

uses crt; var n,t:longint; begin clrscr; t:=0; repeat write('n='); readln(n); t:=t+n; until n=0; writeln('tong cac so nguyen nhap tu ban phim la: ',t); readln; end.

Bài 3:

uses crt; var d,i,t,n,x:longint; a:array[1..100]of longint; st:string; begin clrscr; write('n='); readln(n); str(n,st); d:=length(st); t:=0; for i:=1 to d do begin val(st[i],a[i],x); t:=t+a[i]; end; writeln('tong cac chu so cua ',n,' la: ',t); readln; end.

Bình luận (0)
Phan Tiến Đạt
Phan Tiến Đạt 25 tháng 3 2020 lúc 9:07

Câu 1:

uses crt; var n,i:integer; tong:longint; begin clrscr; write('Nhap n: ');readln(n); i:= 0; while i < n do begin i:= i + 1; tong:= tong + i; end; write('Tong cac so tu 1 den ',n,'la: ',tong); readln end.

Câu 2:

uses crt; var i,a:integer; tong:longint; begin clrscr; a:= 1; i:= 1; tong:= 0; while a <> 0 do begin write('Nhap phan tu thu ',i,': '); readln(a); i:= i + 1; tong:= tong + a; end; write('Tong cac so = ',tong); readln end.

Câu 3:

uses crt; var n,luu,tong: integer; begin clrscr; write('Nhap so N: ');readln(n); luu:= n; tong:= n mod 10; while (n div 10 > 0) do begin n:= n div 10; tong:= tong + (n mod 10); end; write('Tong cac chu so cua so ',luu,' la: ',tong); readln end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...