Violympic toán 6

Trần Đức Thịnh

Tìm số nguyên x, biết:

x+x+x+91=-2

-152-(3x+1)=(-2).(-27)

/5x+1/=11

Nguyễn Thị Thùy Trâm
23 tháng 3 2020 lúc 11:37

x + x + x + 91 = -2

x + x + x = -2 - 91

x + x + x = -93

3x = -93

x = -93 : 3

x = -31

-152 - (3x + 1) = (-2) . (-27)

-152 - (3x + 1) = 54

3x + 1 = -152 - 54

3x + 1 = -206

3x = -206 - 1

3x = -207

x = -207 : 3

x = -69

|5x + 1| = 11

5x + 1 = 11 hay 5x + 1 = -11

5x = 11 - 1 hay 5x = -11 - 1

5x = 10 hay 5x = -12

x = 10 : 5 hay x = -12 : 5

x = 2 hay x = -2,4

Mà x ∈ Z

x = 2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN