Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Có ba loại bóng: bóng xanh, bóng đỏ, bóng vàng. Biết tỉ số của số bóng xanh và số bóng đỏ là 2/3; tỉ số của số bóng đỏ và số bóng vàng là 1/4 . Tìm tỉ số của số bóng xanh và số bóng vàng. 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN