Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Híuu

Câu 38: Một hiđrocacbon (X) ở thể khí có phân tử khối nặng gấp đôi phân tử khối trung bình của không khí. Công thức phân tử của (X) là

A. C4H10. B. C4H8. C. C4H6. D. C5H10.

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hiđrocacbon (A) thu được H2O và 13,2 gam CO2. Công thức phân tử của (A) là A. CH4. B. C2H6. C. C3H6. D. C3H8.

Lê Phương Giang
22 tháng 3 2020 lúc 21:00

C38 : Mkk=29 => MX > 29*2=58 => Chọn D

C38 nC(A) = nCO2 = 0.3 => mH(A)=0.8 g => nH= 0.8

nC : nH = 3: 8 => Chọn D

Bình luận (0)
Thảo Phương
22 tháng 3 2020 lúc 21:01

Câu 38: Một hiđrocacbon (X) ở thể khí có phân tử khối nặng gấp đôi phân tử khối trung bình của không khí. Công thức phân tử của (X) là

A. C4H10.

B. C4H8.

C. C4H6.

D. C5H10.

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hiđrocacbon (A) thu được H2O và 13,2 gam CO2. Công thức phân tử của (A) là

A. CH4.

B. C2H6.

C. C3H6.

D. C3H8.

----Giải----

Đặt CT của A là CxHy

\(1C_xH_y\rightarrow xCO_2\)

\(\frac{4,4}{12x+y}=\frac{13,2}{44x}\Rightarrow\frac{x}{y}=\frac{3}{8}\)

Vậy CT của A là C3H8

Bình luận (0)
Karik-Linh
22 tháng 3 2020 lúc 21:03

Câu 38: Một hiđrocacbon (X) ở thể khí có phân tử khối nặng gấp đôi phân tử khối trung bình của không khí. Công thức phân tử của (X) là

Hỏi đáp Hóa học B. C4H8. C. C4H6. D. C5H10.

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hiđrocacbon (A) thu được H2O và 13,2 gam CO2. Công thức phân tử của (A) là A. CH4. B. C2H6. C. C3H6. D. C3H8.

Bình luận (0)
Karik-Linh
22 tháng 3 2020 lúc 21:05

Câu 38: Một hiđrocacbon (X) ở thể khí có phân tử khối nặng gấp đôi phân tử khối trung bình của không khí. Công thức phân tử của (X) là

A. C4H10. B. C4H8. C. C4H6. D. C5H10.

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hiđrocacbon (A) thu được H2O và 13,2 gam CO2. Công thức phân tử của (A) là A. CH4. B. C2H6. C. C3H6. D. C3h8Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN