Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Híuu

Để khử hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp CuO và PbO thì cần vừa đủ 0,84 gam
khí CO. Khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu là

Tô Ngọc Hà
22 tháng 3 2020 lúc 20:45

Hệ PT : 80x + 223b= 3,83

x+ y= nO trong oxit =0,84/28=0,03

=> x=0,02 y=0,01

=> mCuO=1,6 g

m PbO=2,23 g

Bình luận (0)
Thảo Phương
22 tháng 3 2020 lúc 20:50

Đặt : x là nCuO ; y là nPbO

\(n_{CO}=\frac{0,84}{28}=0,03\left(mol\right)\)

\(CuO+CO-^{t^o}\rightarrow Cu+CO_2\)

x..............x............

\(PbO+CO-^{t^o}\rightarrow Pb+CO_2\)

y............y,................

Theo đề bài ta có hệ : \(\left\{{}\begin{matrix}80x+223y=3,83\\x+y=0,03\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,02\\y=0,01\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{CuO}=0,02.80=1,6\left(g\right)\\m_{PbO}=0,01.223=2,23\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Học tốt nha!

Bình luận (0)
Karik-Linh
22 tháng 3 2020 lúc 20:53

CuO+CO-->Cu+CO2

PbO+CO-->Pb+CO2

GỌI x là nCuO ,ylà nPbO

Hệ PT : 80x + 223b= 3,83

x+ y= nO trong oxit =0,84/28=0,03

=> x=0,02 y=0,01

=> mCuO=1,6 g

m PbO=2,23 g

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN