Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Lê Thu Dương
Thiếu tướng -
19 tháng 3 2020 lúc 21:51

\(\frac{x+1}{5x}-\frac{1}{3x}=\frac{-26}{5}\)

\(\Leftrightarrow\frac{\left(x-1\right)3-5}{15x}=\frac{-26}{5}\)

\(\Leftrightarrow\frac{3x+3-5}{15x}+\frac{26}{5}=0\Leftrightarrow\frac{3x-2+26.3x}{15x}=0\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{81x-2}{15x}=0\)

\(\Rightarrow81x-2=0\Rightarrow x=\frac{2}{81}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thùy Trâm
19 tháng 3 2020 lúc 21:57

x + 1/5x - 1/3x = -26/5

x(1 + 1/5 - 1/3) = -26/5

13/15x = -26/5

x = -26/5 : 13/15

x = -6

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN