Violympic toán 6

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Tính C =\(1+3+3^2+...+3^{11}\)

Nguyễn Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Thùy Trâm 19 tháng 3 2020 lúc 21:46

C = 1 + 3 + 32 + ... + 311

3C = 3(1 + 3 + 32 + ... + 311)

3C = 3 + 32 + 33 + ... + 312

2C = (3 + 32 + 33 + ... + 312) - (1 + 3 + 32 + ... + 311)

2C = 312 - 1

C = \(\frac{3^{12}-1}{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN