CHƯƠNG IV. OXI - KHÔNG KHÍ

lê thị thanh hằng 23

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm cs CO và H2 cần dùng 9.6g khí O2. KHÍ sinh ra cs 8.8g CO2.

a)viết các PTHH xảy ra

b)tính thành phần%của hỗn hợp khí ban đầu theo số mol và theo khối lượng

Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 19 tháng 3 2020 lúc 20:48

a) \(2CO+O2-->2CO2\)

\(2H2+O2-->2H2O\)

b)\(n_{CO2}=\frac{8,8}{44}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{CO}=n_{CO2}=0,2\left(mol\right)\)

\(m_{CO}=0,2.28=5,6\left(g\right)\)

\(\%m_{CO}=\frac{5,6}{9,6}.100=58,33\%\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN