Violympic toán 6

kimono sakura

Bài 1:

Cho bảng vuông 3 x 3 ô như hình bên. Điền số vào các ô

trống sao cho tổng các số ở ba dòng một, hai, ba lần lượt

bằng -5, 11, 1. Tính tổng các số ở mỗi cột.

-8

7

5

9

5

-6

Bài 2: Tìm số nguyên n, sao cho n + 5 chia hết cho n – 2

Bài 3: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

a) 1 – 2 + 3 – 4 + ….+ 99 – 100

b) 1 + 3 – 5 – 7 + 9 + 11 – ……– 397 – 399

Nguyễn Thị Thùy Trâm
17 tháng 3 2020 lúc 11:13

Bài 1: Cho bảng vuông 3 x 3 ô như hình bên. Điền số vào các ô

trống sao cho tổng các số ở ba dòng một, hai, ba lần lượt

bằng -5, 11, 1. Tính tổng các số ở mỗi cột.

-8 7 -2
5 -1 9
-2 5 -6

Bài 2: Tìm số nguyên n, sao cho n + 5 chia hết cho n – 2

n + 5 ⋮ n - 2

Do đó ta có n + 5 = n - 2 + 7

Nên n - 2 ∈ Ư(7) = {-1; 1; -7; 7}

Ta có bảng sau :

n - 2 -1 1 -7 7
n 1 3 -5 9

➤ n ∈ {1; 3; -5; 9}

Bài 3: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)

a) 1 – 2 + 3 – 4 + ….+ 99 – 100

= (1 – 2) + (3 – 4) + ….+ (99 – 100)

= (-1) + (-1) + .... + (-1)

100 : 2 = 50

= (-1) . 50

= -50

b) 1 + 3 – 5 – 7 + 9 + 11 – ……– 397 – 399

= (1 + 3 – 5 – 7) + (9 + 11 – 13 - 15) + … + (393 + 395 – 397 – 399)

= (-8) + (-8) + ... + (-8)

(399 - 1) : 2 + 1 = 200

200 : 4 = 50

= (-8) . 50

= -400

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN