Ôn tập chương III

PTM

Tìm x :

|2-3/2×x|-4=x+2

Ta có:

Xét \(\left|2-\frac{3}{2}x\right|=2-\frac{3}{2}x\)

\(\Rightarrow2-\frac{3}{2}x-4=x+2\)

\(\Rightarrow2-4-2=x+\frac{3}{2}x\)

\(\Rightarrow-4=\frac{5}{2}x\Rightarrow x=\frac{-8}{5}\)

Xét \(\left|2-\frac{3}{2}x\right|=\frac{3}{2}x-2\)

\(\Rightarrow\frac{3}{2}x-2-4=x+2\)

\(\Rightarrow\frac{3}{2}x-x=2+2+4\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}x=8\Rightarrow x=16\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN