Câu hỏi của trầnchâu - Vật lý lớp 12 | Học trực tuyến

Câu hỏi của trầnchâu - Vật lý lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?