Ôn tập chương III

PTM

Tìm x:

(4x-1)^30 =(4x-1)^20

Ta có:

\(\left(4x-1\right)^{30}=\left(4x-1\right)^{20}\)

Xét \(4x-1=0\)

\(\Rightarrow4x=1\Rightarrow x=\frac{1}{4}\), thỏa mãn

Xét \(4x-1\ne0\)

\(\Rightarrow\left(4x-1\right)^{30}:\left(4x-1\right)^{20}=1\)

\(\Rightarrow\left(4x-1\right)^{10}=1\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}4x-1=1\Rightarrow x=\frac{1}{2}\\4x-1=-1\Rightarrow x=0\end{matrix}\right.\)

Vậy....

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN