Bài 32. Luyện tập chương III : Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học

Ngọc Quỳnh

Hãy xác định các chất A , B , C , D , E trong sơ đồ phản ứng sau và viết các phương trình hoàn thành các phản ứng đó .

H2 + A ⎯→ B

B + MnO2 ⎯→ C + A + H2O

A + NaOH ⎯→ D + E + H2O

B.Thị Anh Thơ
9 tháng 3 2020 lúc 15:26

A: Cl2

B: HCl

C: MnCl2

D: NaCl

E: NaClO

Các PTHH:

\(H_2+Cl_2\underrightarrow{^{to}}2HCl\)

\(MnO_2+4HCl\rightarrow MnCl_2+Cl_2+2H_2O\)

\(Cl_2+2NaOH\rightarrow NaCl+NaClO+H_2O\)

Bình luận (0)
Cao Tiến Đạt
9 tháng 3 2020 lúc 15:28

A là Cl2

B là HCl

C là MnCl2

D là NaCl

E là NaClO

Ta có PT:

H2 + Cl2 ---> 2HCl

2HCl + MnO2 ---> MnCl2 + Cl2 + H2O

Cl2 + 2NaOH ---> NaCl + NaClO + H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN