Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

phuctran

Jup mik ik mn, đúng mik tik & follow. Câu nào khó thì bỏ qua nhé!

1. Tính nhanh:

a) -37 + 54 = (-70) + (-163) + 246

b) 24 - (-136) - (-70) + 15 - (-115) 2. Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách hợp lí nhất: a) 136. (- 47) + 36 .47 b) (- 48). 72 + 36 . (- 304 ) 14. Tính tổng các số nguyên x biết: a) - 2017 \(\le\) x \(\le\) 2018

b) a + 3 \(\le\) x \(\le\) a + 2018 ( a \(\in\) N )

3. Tìm x \(\in\) Z biết: a) ( x + 1) + ( x + 3) + ( x + 5 ) + …+ ( x + 99) = 0; b) ( x – 3) + ( x - 2) + ( x – 1 ) + …+ 10 + 11 = 11; c) x + (x +1 ) + ( x +2 ) + ..... + 2018 + 2019 = 2019

Kiều Linh Chi
Kiều Linh Chi 21 tháng 3 2020 lúc 10:47

a) -37 + 54 + (-70) + (-163) + 246

= (-70) + {[(-163) + (-37)] + (246 + 54)}

= (-70) + [(-200) + 300]

= (-70) + 100

= 30

b) 24 - (-136) - (-70) + 15 - (-115)

= 24 + 136 + 70 + 15 + 115

= [70 + (15 + 115)] + (24 + 136)

= 70 + 130 + 160

= 200 + 160

= 360

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Thùy Trâm 9 tháng 3 2020 lúc 11:27

1. Tính nhanh:

a) -37 + 54 + (-70) + (-163) + 246

= (-70) + {[(-163) + (-37)] + (246 + 54)}

= (-70) + [(-200) + 300]

= (-70) + 100

= 30

b) 24 - (-136) - (-70) + 15 - (-115)

= 24 + 136 + 70 + 15 + 115

= [70 + (15 + 115)] + (24 + 136)

= 70 + 130 + 160

= 200 + 160

= 360

2. Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách hợp lí nhất:

a) 136 . (- 47) + 36 . 47

= -136 . 47 + 36 . 47

= 47(-136 + 36)

= 47 . (-100)

= -4700

b) (- 48) . 72 + 36 . (- 304 )

= (- 48) . 72 + 72 . (-152)

= 72(-48 - 152)

= 72 . (-200)

= -14400

14. Tính tổng các số nguyên x biết:

a) - 2017 x 2018

x ∈ {-2017; -2016; ....; 2017; 2018}

Tổng các số nguyên x là :

(-2017) + (-2016) + .... + 2017 + 2018

= 2018 + [(-2017) + 2017] + [(-2016) + 2016] + ....

= 2018 + 0 + 0 + ....

= 2018

b) a + 3 x a + 2018 (a N)

x ∈ {a + 3; a + 4; ...; a + 2018}

Tổng các số nguyên x là :

a + 3 + a + 4 + .... + a + 2018

(2018 - 3) : 1 + 1 = 2016

= 2016a + (3 + 4 + .... + 2018)

(2018 + 3) . 2016 : 2 = 2037168

= 2016a + 2037168

3. Tìm x Z biết:

a) (x + 1) + (x + 3) + (x + 5) + …+ (x + 99) = 0

= (x + x + ... + x) + (1 + 3 + 5 + ... + 99) = 0

(99 - 1) : 2 + 1 = 50

(99 + 1) . 50 : 2 = 2500

x . 50 + 2500 = 0

x . 50 = -2500

x = -50

b) (x – 3) + (x - 2) + (x – 1 ) + … + 10 + 11 = 11

(x – 3) + (x - 2) + (x – 1 ) + … + 10 = 0

[(x – 3) + (x - 2) + (x – 1 )] + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) = 0

[(x – 3) + (x - 2) + (x – 1 )] + 55 = 0

(x – 3) + (x - 2) + (x – 1 ) = -55

x + x + x + (-3 - 2 - 1) = -55

3x + (-6) = -55

3x = -49

x = -49/3

c) x + (x + 1) + (x + 2) + ..... + 2018 + 2019 = 2019

x + (x + 1) + (x + 2) + ..... + 2018 = 0

(2018 - x) : 1 + 1 = 2019 - x

(2018 + x) : 2

⇒ (2019 - x) . [(2018 + x) : 2] = 0

✽ 2019 - 2019 = 0

⇒ x = 2019 (loại vì x = 2019 thì số số hạng sẽ là 0)

✽ 2018 + (-2018) = 0

⇒ x = -2018 (nhận)

x = -2018

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN