Ôn tập Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Nguyễn Thế Kỳ

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, cho biết AC = 8cm, BH = 3,6cm. Tính độ dài AH và HC.

~ GIÚP MÌNH VỚI!!! GẤP!!!!

~ MÌNH CẢM ƠN Ạ!!


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN