Chương II : Góc

phạm gia hân

Đề số 1

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ đường thẳng d cắt các đoạn thẳng BA, BC và không đi qua A, B, C.

a) Gọi tên nửa mặt phẳng đối nhau bờ d.

b) Đường thẳng d có cắt đoạn thẳng AC không? Vì sao?

c) Trên nửa mặt phẳng bờ d không chứa điểm B lấy điểm D. Hỏi đoạn thẳng BD có cắt đường thẳng d không? Vì sao? Tìm giao điểm của d với các đoạn thẳng BA, BC, BD.

Đề số 2

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau đây:

a) Vẽ đường thẳng a và lấy điểm B thuộc đường thẳng a.

b) Vẽ đoạn thẳng BC (C không thuộc a), gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a.

c)Lấy điểm D trên nửa mặt phẳng a không chứa điểm C. Hỏi a có cắt CD không? Vì sao?

d) Tìm giao điểm của a và đoạn thẳng BC.

Các bn vẽ hình giùm mn luôn nha

Cảm ơn các bn trước

Nguyễn Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Thùy Trâm 7 tháng 3 2020 lúc 15:28

Chương II : Góc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN