Ôn tập chương II

PTM

1.tìm số nguyên x biết :

a,x(x+3)= 0

b,(x-1)(x^2+1)=0

Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh 5 tháng 3 2020 lúc 20:56

a. x(x+3)=0 \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x+3=0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=-3\end{matrix}\right.\) Vay \(x\in\left\{0;-3\right\}\) b. (x-1)(\(x^2\)+1)=0 \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\x^2+1=0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x^2=-1\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x^2=\left(-1\right)^2\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x^2=1^2\end{matrix}\right.\) => x = 1 Vay \(x=1\)

Bình luận (0)
Phan Thị Minh Hạnh
Phan Thị Minh Hạnh 7 tháng 3 2020 lúc 21:08

Chứng tỏ rằng:

a)Tổng của 2 số nguyên liên tiếp không chia hết cho 2

b)Tổng của 4 số nguyên liên tiếp không chia hết cho 4

Giúp mình trả lời nhé!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN