Unit 8: places

PTM

I.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. a.engaged b.gripped c.laughed d.wrecked

2. a.terrified b.based c.starred d.entertained

3. a.feature b.theatre c.screen d.must -see

4. a.waited b.mended c.naked d.faced

Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn 29 tháng 2 2020 lúc 20:59

!

Bình luận (0)
Nguyễn Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh 29 tháng 2 2020 lúc 21:14

1. a.engaged b.gripped c.laughed d.wrecked

2. a.terrified b.based c.starred d.entertained

3. a.feature b.theatre c.screen d.must -see

4. a.waited b.mended c.naked d.faced

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN