Kẻ Huỷ Diệt
30 tháng 4 2017 lúc 9:35

.

Vì trị tuyệt đối của một số luôn lớn hơn hoặc bằng 0 nên ta có : 

   TH1: \(\hept{\begin{cases}\left|x-3\right|^{2013}=0\\\left|x-2\right|^{2013}=1\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left|x-3\right|=0\\\left|x-2\right|=1\end{cases}}}\Leftrightarrow x=3\)

   TH2: \(\hept{\begin{cases}\left|x-3\right|^{2013}=1\\\left|x-2\right|^{2013}=0\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left|x-3\right|=1\\\left|x-2\right|=0\end{cases}}}\Leftrightarrow x=2\)

Vậy x = {3;2}

kik nha ^v^

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN