Chương 1. Nguyên tử

Nguyễn Thị Hằng

B1. Trong tự nhiên Cu có 2 đồng vị bền: 64Cu (75%), 65Cu (25%). Tính phần trăm khối lượng 64Cu trong phân tử Cu2O ( biết nguyên tử khối của O bằng 16).

B2. Cho các nguyên tố: Mg(Z=12) : Al(Z=13) : Na(Z=11) : Si(Z=14)

a/ Sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của : Tính kim loại, độ âm điện, bán kính nguyên tử?

b/ Viết công thức hợp chất oxit cao nhất của các nguyên tố trên và sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tính bazo của các hợp chất này?

B3. a. Oxit cao nhất của nguyên tố có công thức R2O5. Hợp chất khí với H chứa 91,18% R về khối lượng. Xác định tên nguyên tố R.

b. Hai nguyên tố X, Y cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp nhau trong bảng HTTH. Tổng điện tích hạt nhân của chúng bằng 24. Xác định và viết cấu hình của X , Y.

giúp mk vs ạ

Hùng Nguyễn
26 tháng 2 2020 lúc 21:28

Câu 3:

a. CT oxit: R2O5

CT với H: RH3

Theo đề ta có:

\(\frac{R}{R+3}=\frac{91,18}{100}\Leftrightarrow R=31\left(P:Photpho\right)\)

b.

Tổng điện tích hạt nhân là 24

\(\Rightarrow\) X,Y thuộc 2 chu kỳ 2 và 3

\(\Rightarrow Z_X+Z_Y=24\left(2\right)\)

+ X,Y cùng thuộc 1 nhóm và ở 2 chu kì liên tiếp

\(\Rightarrow Z_Y-Z_X=8\left(1\right)\)

\(\left(1\right);\left(2\right)\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}Z_X=8\left(O\right)\\Z_Y=16\left(S\right)\end{matrix}\right.\)

Cấu hình nhìn BTH viết nhé :)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN