Pham Trong Bach

Tính môđun của số phức z, biết (1-2i)z+2-i=-12i

A. 5

B. 7

C. 1 2

D. 2 2

Cao Minh Tâm
27 tháng 7 2017 lúc 9:28

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tính mô đun của số phức z, biết (1-2i)z + 2 - i = -12i

A. 5

B.  7

C.  1 5

D.  2 2

Pham Trong Bach

Cho số phức  z   = 1 + 2 i , tính môđun của số phức  w = 2 - z ¯ z - 1

Pham Trong Bach

Tính môđun số phức nghịch đảo của số phức z =  ( 1 - 2 i ) 2

A.  1 5

B. 5

C. 1 25

1 5

Pham Trong Bach

Cho số phức z( 3 - 2i)(1 + i) 2 . Môđun của w = i z + z ¯  

A.2.

B. 2 2

C. 1.

D. 2

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn: z - 2 - 2 i = 1 . Số phức z-i có môđun nhỏ nhất là:

A.  5 - 1

B.  5 + 1

C.  5 + 2

D.  5 - 2

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn: z - 2 - 2 i = 1 . Số phức z - i  có môđun nhỏ nhất là

A.  5 - 1

B.  5 + 1

C.  5 - 2

D.  5 + 2

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn z - 1 + 2 i = 2 . Tìm môđun lớn nhất của số phức z

A.  9 + 4 5

B.  11 + 4 5

C.  6 + 4 5

D.  5 + 6 5

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện: z - 1 + 2 i = 5  và w = z + 1 + i  có môđun lớn nhất. Số phức z có môđun bằng:

A.  2 5

B.  3 2

C.  6

D.  5 2

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện: z - 1 + 2 i = 5  và w = z +1 +i có môđun lớn nhất. Số phức z có môđun bằng:

A.  6

B.  3 2

C.  5 2

D.  2 5

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN