Daring Ben Silver
22 tháng 5 2015 lúc 17:03

a,=(1/3+3/5+1/15)+(3/4+-1/36)+(1/72-2/9)=1+26/36-15/72=1+(52-15)/72=1+37/72=109/72

b,=1/100-(1/1x2+1/2x3+...+1/97x98+1/98x99+1/99x100)

   =1/100-(1/1-1/2+1/2-1/3+...+1/97-1/98+1/98-1/99+1/99-1/100)

   =1/100-(1/1-1/100)=1/100-99/100=-98/100=-49/50

chỉ có mk mk giải thôi đó l-i-k-e đi

Bình luận (0)
Hotgirl xinh đẹp
11 tháng 6 2017 lúc 8:15

mình cũng đang bí bài này

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN