Phương trình tích

Bich Hoang

(x-1)(2x+1)+2x=2

kudo shinichi
26 tháng 2 2020 lúc 14:55

Ta có: (x - 1)(2x + 1) + 2x = 2

<=> (x - 1)(2x + 1) + 2x - 2 = 0

<=> (x - 1)(2x + 1) + 2(x - 1) = 0

<=> (x - 1)(2x + 1 + 2) = 0

<=> (x - 1)(2x + 3) = 0

<=> \(\left[{}\begin{matrix}x-1=0\\2x+3=0\end{matrix}\right.\)

<=> \(\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=-\frac{3}{2}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN