Chương 4: GIỚI HẠN

Tường Nguyễn Thế

Cho \(a\in R\) sao cho giới hạn \(lim\frac{an^2+a^2n+1}{\left(n+1\right)^2}=a^2-a+1\). Hỏi a nằm trong khoảng nào ?

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 26 tháng 2 2020 lúc 10:57

\(lim\frac{an^2+a^2n+1}{n^2+2n+1}=lim\frac{a+\frac{a^2}{n}+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{2}{n}+\frac{1}{n^2}}=a\)

\(\Rightarrow a=a^2-a+1\Leftrightarrow\left(a-1\right)^2=0\Rightarrow a=1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN