Chương 4: GIỚI HẠN

Tường Nguyễn Thế

Gọi S là tập hợp các tham số nguyên a thoả mãn \(lim\left(\frac{3n+2}{n+2}+a^2-4a\right)=0\). Tổng các phần tử của S bằng ?

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 26 tháng 2 2020 lúc 11:03

\(lim\left(\frac{3n+2}{n+2}+a^2-4a\right)=lim\left(\frac{3+\frac{2}{n}}{1+\frac{2}{n}}+a^2-4a\right)=a^2-4a+3\)

\(\Rightarrow a^2-4a+3=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}a=1\\a=3\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow S=4\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN