Chương 4: GIỚI HẠN

Tường Nguyễn Thế

Tìm \(L=lim\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{1+2}+...+\frac{1}{1+2+...+n}\right)\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 26 tháng 2 2020 lúc 11:46

\(1+2+...+n=\frac{n\left(n+1\right)}{2}\Rightarrow\frac{1}{1+2+...+n}=\frac{2}{n\left(n+1\right)}=\frac{2}{n}-\frac{2}{n+1}\)

\(\Rightarrow L=lim\left(1+\frac{2}{2}-\frac{2}{3}+\frac{2}{3}-\frac{2}{4}+...+\frac{2}{n}-\frac{2}{n+1}\right)\)

\(=lim\left(2-\frac{2}{n+2}\right)=2-0=2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN