Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát

lê thị bích trâm

Bài 1: Từ vị trí cách mặt đất 1m, một vật có khối lượng m = 2 kg được ném lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 20 m/s. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc thế năng tại đất, chiều dương hướng xuống.

a. Tính cơ năng tại vị trí ném?

b. Tính độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất.

c. Tính vận tốc của vật tại vị trí vật có động năng bằng 2 lần thế năng và tại đất.

Đỗ Quyên
25 tháng 2 2020 lúc 15:01

a. Cơ năng tại vị trí ném là

\(W=W_{đmax}=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}.2.20^2=400\) J

b. Độ cao cực đại vật đạt được là

\(h_{max}=\frac{W_{tmax}}{m.g}=\frac{W}{m.g}=\frac{400}{2.10}=20\) m

c. Ta có \(W_đ=2Wt\)

\(\Rightarrow W_đ=\frac{2}{3}W\Rightarrow\frac{1}{2}mv^2=\frac{2}{3}W\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}.2.v^2=\frac{2}{3}.400\)

\(\Rightarrow v\approx16,3\) m/s

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN