Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử

Nguyễn Hoài Thương

Cho 35,1 gam hỗn hợp A gồm Mg và A l tác dụng vừa hêt svới 26,88 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm Cl2 và O2. Sau phản ứng thu đc 96,9 gam hỗn hợp chất rắn gồm oxit và muối clorua

a. Tính thành phần phần trăm về thể tích hỗn hợp khí B

b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng hỗn hợp A

B.Thị Anh Thơ
25 tháng 2 2020 lúc 14:31

a, \(m_{Cl2,O2}=96,9-35,1=61,8\left(g\right)\)

Gọi \(n_{Cl2}=a\left(mol\right);n_{O2}=b\left(mol\right)\)

\(n_{Cl2,O2}=\frac{26,88}{22,4}=1,2\left(mol\right)\)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}71a+36b=61,8\\a+b=1,2\end{matrix}\right.\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,6\\b=0,6\end{matrix}\right.\left(mol\right)\)

\(\rightarrow\%V_{Cl2}=\%V_{O2}=50\%\)

b, Quá trình nhường e

\(Mg^o\rightarrow Mg^{+2}+2e\)

x______________2x

\(Al^o\rightarrow Al^{+3}+3e\)

y_____________3y

\(\rightarrow24x+27y=35,1\left(1\right)\)

Quá trình nhận e

\(Cl_2^o+2e\rightarrow2Cl^{-1}\)

0,6___1,2_______

\(O_2^o+4e\rightarrow2O^{-2}\)

0,6__2,4__________

\(\rightarrow2x+3y=3,6\left(2\right)\)

Từ ( 1 ) và ( 2 ) \(\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,45\\y=0,9\end{matrix}\right.\)

\(\rightarrow m_{Mg}=0,45.24=0,8\left(g\right)\)

\(\rightarrow\%m_{Mg}=\frac{10,8}{35,1}.100\%=30,8\%\)

\(\rightarrow\%_{Al}=100\%-30,8\%=69,2\%\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN