Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử

Nguyễn Hoài Thương

Oxit cao nhất của nguyên tố X có công thức \(XO_3\). Trong hợp chất khí của X với hiđro thì X chiếm 92, 12% về khối lượng

a) Xác định tên X

b) Viết công thức hiđroxit cao nhất của X, cho biết nó có ính axit hay bazơ

Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
25 tháng 2 2020 lúc 12:41

CTHH: XO3 -> X nhóm VI A và có hóa trị VI.

=> CTHH với Hidro là H2X

%mH= 100%- 92,12%= 7,88%

=> M(H2X)=\(\frac{2}{7,88\%}\approx25,4\left(\frac{g}{mol}\right)\rightarrow M_X=25,4-2=23,4\left(\frac{g}{mol}\right)\left(loại\right)\)

=> Không có kim loại X thỏa mãn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN