Violympic toán 9

trần trác tuyền

Giải hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}y^3-6x^2+12x-8=0\\z^3-6y^2+12y-8=0\\x^3-6z^2+12z-8=0\end{matrix}\right.\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN