Bài 24. Suất điện động cảm ứng

nguyễn ngọc thúy vi
Một khung dây hình vuông MNPQ cạnh a= 5(cm), nằm trong mp thẳng đứng đặt trong vùng có từ trường đều nằm ngang B= 0,04 (T). Véc tơ cảm ứng từ hợp với pháp tuyến của khung dây một góc 60 độ. Giảm cường độ cảm ứng từ B từ 0,04 (T) đến 0 theo qui luật: B= 0,04-0,004t. Cho biết điện trở của khung dây R= 2 (ôm). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn ? A. 5.10^-3 (V) B. 5.10^-6 (V) C. 10^-5 (V) D. 2,5.10^-6 (V)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN