Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

T C

ở 1 loài thực vật A: quả tròn > a: quả dài. Tính trạng màu hoa do 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau quy định: B: đỏ > b: vàng. màu hoa chỉ biểu hiện trong kiểu gen có gen D. khi không có D hoa màu trắng: P: Đỏ tròn tự thụ phấn. ---> F1: 6 đỏ, tròn : 4 trắng, tròn : 3 đỏ, dài : 2 vàng, tròn: 1 vàng, dài. Biết không xảy ra đột biến cấu trúc NST và không sảy ra đột biến trong quá trình giảm phân ở cả đực và cái. Xác định KG P ? Trong số cây đỏ tròn ở F1 cây thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN