Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

hoàng thiên

Tìm giá trị của m để hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}mx-y=1\\m^3x+\left(m^2-1\right)y=2\end{matrix}\right.\)

a.Vô nghiệm

b.Có vô số nghiệm


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN