Ôn tập cuối học kì I

Toshiro

CHUYÊN MỤC: GIẢI BÀI CÓ "THƯỞNG" NHÂN MÙA NGHỈ HỌC :v

Câu 1: (1SP) Đốt cháy m gam Fe trong 5,6 lít Cl2 (đktc) (phản ứng vừa đủ) thu được 6,5 gam FeCl3. Tìm m

Câu 2: (1SP) Sục 11,2(l) khí Cl2 vào dung dịch có chứa 60g NaI. Hỏi sau phản ứng ta thu được bao nhiêu gam I2

Câu 3: (1SP) Nhiệt phân 79 gam KMnO4 một thời gian thu được 72,6 gam chất rắn. Lấy toàn bộ lượng chất rắn này tác dụng với dung dịch HCl đặc, nóng, dư thu được khí X. Nếu đem tất cả khí X điều chế clorua vôi thì thu được tối đa bao nhiêu gam clorua vôi (chứa 30% tạp chất)?

Câu 4: (2SP) Đun nóng tới khối lượng không đổi m gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 thu được hỗn hợp chất rắn có khối lượng bằng 75,1% khối luợng hỗn hợp ban đầu. Mặt khác hỗn hợp X hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl đặc thì thoát ra 117,2(l) khí đo ở 0,2atm và 293oK. Cũng hỗn hợp X đó đem đun nóng 1 thời gian thu được 43,4 gam hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với HCl thì thu được V lít khí đo ở đktc. Sục khí đó vào dung dịch có chưa 112,5 gam NaI, sau phản ứng thu đuợc a gam chất rắn. Tìm m, V, a (Trích #1 - 1SP)

Câu 5: (2SP) Cho 74,4 gam hỗn hợp X gồm FeS2 và CuS tác dụng hoàn toàn với HNO3 thu được 7,55 mol hỗn hợp khí (gồm NO2 và SO2) và dung dịch Y chỉ chứa 2 muối sunfat. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là bao nhiêu? (Trích #2 - 2SP)

Và mình muốn truy ngay ra là bạn nào đã xóa topic này ạ :)

Thảo Phương
Thảo Phương CTV 8 tháng 2 2020 lúc 19:14

Câu 2. \(n_{Cl_2}=\frac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\);\(n_{NaI}=\frac{60}{150}=0,4\left(mol\right)\)

PTHH: \(Cl_2+2NaI\rightarrow2NaCl+I_2\uparrow\)

TheoPT:1..........2.........(mol)

Theo ĐB:0,5......0,4

Lập tỉ lệ: \(\frac{0,5}{1}>\frac{0,4}{2}\)=> Cl2 dư, NaI phản ứng hết

Theo phương trình : \(n_{I_2}=\frac{1}{2}n_{NaI}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{Cl_2\left(pứ\right)}=\frac{1}{2}n_{NaI}=0,2\left(mol\right)\)

\(n_{Cl_2\left(dư\right)}=0,5-0,2=0,3\left(mol\right)\)

Cl2 dư phản ứng với I2 vừa sinh ra

PTHH: \(5Cl_2+I_2+6H_2O\rightarrow10HCl+3HIO_3\)

Lập tỉ lệ giữa Cl2 và I2: \(\frac{0,3}{5}< \frac{0,2}{1}\)=> I2

Theo PT : \(n_{I_2\left(pứ\right)}=0,06\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{I_2\left(dư\right)}=0,2-0,06=0,14\left(mol\right)\)

Vậy khối lượng I2 sau phản ứng: \(m_{I_2\left(dư\right)}=0,14.127.2=35,56\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 8 tháng 2 2020 lúc 19:50

Ôn tập cuối học kì IÔn tập cuối học kì I

Bình luận (0)

1) nCl2 = 0.25 mol

nFeCl3 = 0.04 mol

2Fe + 3Cl2 -to-> 2FeCl3

0.04___0.06______0.04

=> Cl2 dư , Fe dư

mFe = 0.04*56=2.24 g

Bình luận (0)

2) nCl2 = 0.5 mol

nNaI = 0.4 mol

2NaI + Cl2 --> 2NaCl + I2

Bđ: 0.4___0.5

Pư: 0.4___0.2___________0.2

Kt: 0_____0.3___________0.2

5Cl2 + I2 + 6H2O => 10HCl + 2HIO3

Bđ: 0.3__0.2

Pư: 0.3___0.06

Kt: 0____0.14

mI2 = 0.14*254=35.56 g

Bình luận (0)
Toshiro
Toshiro 11 tháng 2 2020 lúc 18:20

Buồn quá chẳng có trả lời hết gì :)

Câu 3: (1SP) Nhiệt phân 79 gam KMnO4 một thời gian thu được 72,6 gam chất rắn. Lấy toàn bộ lượng chất rắn này tác dụng với dung dịch HCl đặc, nóng, dư thu được khí X. Nếu đem tất cả khí X điều chế clorua vôi thì thu được tối đa bao nhiêu gam clorua vôi (chứa 30% tạp chất)?

Lời giải

Ta có: \(n_{O_2}=0,2\left(mol\right);n_{KMnO_4}=0,5\left(mol\right)\)

Bảo toàn e cho cả quá trình ta có: \(n_{Cl_2}=0,85\left(mol\right)\)

\(Ca\left(OH\right)_2+Cl_2-->CaOCl_2+H_2O\)

\(\Rightarrow m_{CaOCl_2}=0,85.127.\frac{130}{100}=140,335\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Toshiro
Toshiro 11 tháng 2 2020 lúc 18:31

Câu 4: (2SP) Đun nóng tới khối lượng không đổi m gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 thu được hỗn hợp chất rắn có khối lượng bằng 75,1% khối luợng hỗn hợp ban đầu. Mặt khác hỗn hợp X hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl đặc thì thoát ra 117,2(l) khí đo ở 0,2atm và 293oK. Cũng hỗn hợp X đó đem đun nóng 1 thời gian thu được 43,4 gam hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với HCl thì thu được V lít khí đo ở đktc. Sục khí đó vào dung dịch có chưa 112,5 gam NaI, sau phản ứng thu đuợc a gam chất rắn. Tìm m, V, a (Trích #1 - 1SP)

Lời giải

Gọi số mol của KMnO4 và KClO3 lần lượt là a;b(mol)

\(2KMnO_4-->K_2MnO_4+MnO_2+O_2\\ 2KClO_3-->2KCl+3O_2\)

Từ đó ta có: \(\left(158a+122,5b\right).0,249=16a+48b\) (1)

Mặt khác \(n_{Cl_2}=0,975\left(mol\right)\)

Bảo toàn e ta có \(5a+6b=1,95\) (2)

Từ (1); (2) suy ra \(\left\{{}\begin{matrix}a=0,15\\b=0,2\end{matrix}\right.\Rightarrow m=48,2\left(g\right)\)

Theo gt ta có: \(n_{O_2}=0,15\left(mol\right)\)

Bảo toàn e cho toàn bộ quá trình ta có: \(n_{Cl_2}=0,675\left(mol\right)\Rightarrow V_{Cl_2}=15,12\left(l\right)\)

\(Cl_2+2NaI-->2NaCl+I_2\\ I_2+5Cl_2+6H_2O-->2HIO_3+10HCl\)

Từ đó suy ra \(n_{I_2}=0,315\left(mol\right)\Rightarrow a=80,01\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Mình biết bạn nào xóa rồi nha, nếu như bạn ấy cmt xin lỗi ở đây thì không sao chứ đừng để mình nói ra hơi bị ngại ấy ạ =))

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngân
Nguyễn Thị Ngân 2 tháng 2 2020 lúc 20:04

Fe + 3/2 C12 =>FeCl3

=>NFe =nFeCl3 = 0,04 mol

=>M = 2,24gam

Mk biết làm câu 1 thôi

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 2 tháng 2 2020 lúc 20:04

Xóa j v ạ

Bình luận (0)
Bằng Hải
Bằng Hải 2 tháng 2 2020 lúc 20:04

Em xóa, bài gây ức chế nên xóa thôi :")

Bình luận (0)
Toshiro
Toshiro 2 tháng 2 2020 lúc 20:04

Nếu các bạn cần đáp án thì mình có thể đăng :v

Bình luận (0)
Hớn Hở
Hớn Hở 2 tháng 2 2020 lúc 20:04

???

Bình luận (0)
Hoàng Yến
Hoàng Yến 8 tháng 2 2020 lúc 17:56

Cái này tầm lớp mấy là làm nhuyễn được thế ạ?

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 8 tháng 2 2020 lúc 18:03

Gọi x là mol FeS2, y là mol CuS

=> 120x+ 96y= 74,4 (1)

FeS2−>Fe+3+2S+4+11e

S−2−>S+4+6e

=> nSO2=nS+4=2x+y

nên nhường=11x+6y mol

N+5+e−>N+4N+5+e−>N+4

=> nNO2=nN+4=11x+6y mol

Ta có: 2x+y+ 11x+ 6y= 7,55 <=> 13x+ 7y= 7,55 (2)

(1)(2)=> x= 0,5; y= 0,15

BTNT, nFeS2=2.nFe2(SO4)3

nCuS=nCuSO4

=> mmuối=0,52.400+0,15.160=124g

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 8 tháng 2 2020 lúc 18:10

Ôn tập cuối học kì ICâu 1 đây :)

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 8 tháng 2 2020 lúc 19:08

Câu 1 là 12,88 g hả a :)

Bình luận (0)
Toshiro
Toshiro 11 tháng 2 2020 lúc 18:31

Câu cuối trong đề thi nên không cho đâu :3

Bình luận (0)
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn 25 tháng 2 2020 lúc 20:35

thưởng là gì

Bình luận (0)
Quanganh Le
Quanganh Le 25 tháng 2 2020 lúc 21:24

cau a nhe

nmuối = 0,04 (mol)

2Fe + 3Cl2→ 2FeCl3

0,04 ← 0,04 (mol)

mFe = 0,04.56 = 2,24 (g)

Bình luận (0)
Quanganh Le
Quanganh Le 25 tháng 2 2020 lúc 21:52

Khi nhiệt phân KMnO4, phần khí O2 sinh ra bay hơi nên lượng chất rắn còn lại gồm KMnO4 dư, K2MnO4 và MnO2. Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng dễ dàng tìm được khối lượng O2. Xét sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố trong toàn bộ quá trình, chỉ có Mn, O và Cl thay đổi số oxi hóa. Dựa vào định luật bảo toàn electron với số mol Mn và O đã biết ta suy ra được số mol electron Cl- đã nhận.

Chất rắn bao gồm K2MnO4 và MnO2

BTKL:

Khi cho chất rắn phản ứng với HCl sẽ xảy ra phản ứng oxi hóa – khử.

Khí X chính là Cl2.

Sử dụng định luật bảo toàn electron cho toàn bộ quá trình, ta có các bán phản ứng:

Phản ứng điều chế clorua vôi CaOCl2:

Khối lượng clorua vôi theo lý thuyết:

Clorua vôi này chứa 30% tạp chất tức là clorua vôi nguyên chất chỉ chiếm 70%.

Khối lượng clorua vôi thực tế thu được:

tick cho minh nhe

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Toshiro

CHUYÊN MỤC: GIẢI BÀI CÓ "THƯỞNG" NHÂN MÙA NGHỈ HỌC :v

Câu 1: (1SP) Đốt cháy m gam Fe trong 5,6 lít Cl2 (đktc) thu được 6,5 gam FeCl3. Tìm m

Câu 2: (1SP) Sục 11,2(l) khí Cl2 vào dung dịch có chứa 60g NaI. Hỏi sau phản ứng ta thu được bao nhiêu gam I2

Câu 3: (1SP) Nhiệt phân 79 gam KMnO4 một thời gian thu được 72,6 gam chất rắn. Lấy toàn bộ lượng chất rắn này tác dụng với dung dịch HCl đặc, nóng, dư thu được khí X. Nếu đem tất cả khí X điều chế clorua vôi thì thu được tối đa bao nhiêu gam clorua vôi (chứa 30% tạp chất)?

Câu 4: (2SP) Đun nóng tới khối lượng không đổi m gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 thu được hỗn hợp chất rắn có khối lượng bằng 75,1% khối luợng hỗn hợp ban đầu. Mặt khác hỗn hợp X hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl đặc thì thoát ra 117,2(l) khí đo ở 0,2atm và 293oK. Cũng hỗn hợp X đó đem đun nóng 1 thời gian thu được 43,4 gam hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với HCl thì thu được V lít khí đo ở đktc. Sục khí đó vào dung dịch có chưa 112,5 gam NaI, sau phản ứng thu đuợc a gam chất rắn. Tìm m, V, a (Trích #1 - 1SP)

Câu 5: (2SP) Cho 74,4 gam hỗn hợp X gồm FeS2 và CuS tác dụng hoàn toàn với HNO3 thu được 7,55 mol hỗn hợp khí (gồm NO2 và SO2) và dung dịch Y chỉ chứa 2 muối sunfat. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là bao nhiêu? (Trích #2 - 2SP)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN