Chán Vì Không Game
10 tháng 4 2017 lúc 21:55

a) Diện tích mặt đáy của thùng là : 

                         6,7 x 2 = 13,4 ( \(m^2\))

b) Diện tích xung quanh của cái thùng là : 

                         ( 6,7 + 2 ) x 2 x 4 = 69,6 ( \(m^2\))

Diện tích quét sơn là : 

                          13,4 + 69,6 = 83 ( \(m^2\))

                                             Đáp số : a) 13,4 \(m^2\)

                                                           b) 83 \(m^2\)

Bình luận (0)
Liv and Maddie
23 tháng 6 2017 lúc 22:25

a) Diện tích mặt đáy thùng là :

6,7 . 2 = 12,4 ( m2)

b) Diện tích quét sơn là:

(6,7+2).2.4+(6.7.2.2)=98 ( m2)

Đ/s:..........

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN