Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Quang Nhân

Quest : HÓA VÔ CƠ

Đề: Hòa tan 6.3g hỗn hợp hai kim loại Mg và Al bằng 400 ml dung dịch chứa hai axit : HCl 1 M và H2SO4 0.5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được dung dịch A và 6.72 (l) H2

a) Tính khối lượng muối khan thu được

b) Cho dung dịch A phản ứng với V (l) dung dịch NaOH 2M. Tính thể tích dung dịch NaOH cần dùng để thu được kết tủa lớn nhất . Tính khối lượng kết tủa đó.

Phần thưởng : 2GP cho bài làm đầy đủ và không copy mạng.

#Phoenix

Fɑɭυ
Fɑɭυ 14 tháng 1 2020 lúc 5:53

Mg phản ứng trước

Bình luận (0)
Toshiro
Toshiro 14 tháng 1 2020 lúc 6:39

a, Ta có: \(n_{H^+\text{/}tgpu}=0,6\left(mol\right)\)

Mặt khác \(\frac{n_{H^+\text{/}H_2SO_4}}{n_{H\text{/}HCl}}=\frac{0,4}{0,4}=\frac{1}{1}\)

Do đó \(n_{H_2SO_4\text{/}tgpu}=0,15\left(mol\right);n_{HCl\text{/}tgpu}=0,3\left(mol\right)\)

Bảo toàn gốc axit ta có: \(m_{muoi}=6,3+0,15.96+0,3.35,5=31,35\left(g\right)\)

b, Ta có: \(n_{Mg}=0,15\left(mol\right);n_{Al}=0,1\left(mol\right);n_{H^+\text{/}du}=0,2\left(mol\right)\)

Do đó \(n_{OH^-}=0,8\left(mol\right)\Rightarrow V=0,4\left(l\right)\)

\(m_{\downarrow}=16,5\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Cù Văn Thái
Cù Văn Thái 16 tháng 1 2020 lúc 15:24

nH2 = 0,3 mol

Áp dụng ĐL BTNT ta có: \(\sum\)nH = nHCl + 2nH2SO4 = 0,8 mol

=> nH = \(\sum\)nH - 2.nH2 = 0,8 - 2.0,3 = 0,2 mol

a, TH1: HCl pứ hết, H2SO4

=> nH2SO4 dư = nHdư : 2 = 0,1 mol

=> nH2SO4 pứ = 0,1 mol

=> ADĐL bảo toàn khối lượng

=> mmuối = mKL + m HCl + mH2SO4pứ - mH2

= 6,3 + 0,4.36,5 + 0,1.98 - 0,3.2 = 30,1 gam

TH2: H2SO4 pứ hết, HCl dư.

=> nH dư = nHCl dư = 0,2 mol => nHCl pứ = 0,2 mol

ADĐL bảo toàn khối lượng

=> mmuối = mKL + mH2SO4 + mHCl pứ - mH2

= 6,3 + 0,2.98 + 0,2.36,5 - 0,3.2 = 32,6 gam

=> Khối lượng muối thu được là m (gam) và 30,1 ≤ m ≤ 32,6 (gam)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngọc Anh

C1: Trong 800ml dung dịch NaOH có 8g NaOH

a, Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH

b, Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200g dung dịch NaOH để có dung dịch NaOH 0,1M

C2: Hòa tan hoàn toàn 3,15g hỗn hợp gồm Mg và Al cần 300ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được V lít khí đktc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được m gam muối khan. Tính m và V

C3: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Mg và Fe bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 560ml khí đktc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được 2,855g muối khan. Tính m

C4: Hòa tan hoàn toàn 1,45g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Mg, Fe vào dung dịch HCl dư thu được 0,896 lít H2 ( đktc ). Cô cạn dung dịch ta được m gam muối khan. Giá trị của m là

C5: Hòa tan hoàn toàn 33,1g hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 13,44 lít khí thoát ra ( ở đktc ) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

C6: Hòa tan hoàn toàn 33,2g hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml axit H2SO4 0,1M ( vừa đủ ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là ?

C7: Cho 31,5g hỗn hợp Mg, Zn tác dụng hết với 300g dung dịch H2SO4 loãng thu được 17,92 lít khí ( đktc )

a, Tính khối lượng mỗi kim loại và nồng độ % H2SO4

b, Tính nồng độ mol H2SO4 (D=0,5g/ml)

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN