Lưu Quý Bảo
12 tháng 11 2017 lúc 8:20

Giải:

Gọi số cần tìm là a, a thuộc N*

Có a : 11 dư 6=> a - 6 chia hết cho 11 => a - 6 + 33 = a + 27 chia hết cho 11 (Do 33 chia hết cho 11)    (1)

Có a : 4 dư 1=> a - 1 chia hết cho 4 => a - 1 + 28 = a + 27 chia hết cho 4 (Do 28 chia hết cho 4)    (2)

Có a : 19 dư 11 => a - 11 chia hết cho 19 => a - 11 + 38 = a + 27 chia hết cho 19    (3)

Từ (1),(2),(3) => a + 27 chia hết cho các số 4;11;19 => a + 27=BCNN(4;11;19)=836

Vậy a=836 - 27=809

            k cho mình nha!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN