Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Lê Thị Thu Hà

Tìm phương trình của đường thẳng d y=ax+b , biết d đi qua điểm A(1;1), cắt hai tia O x, O y , và cách gốc tọa độ O một khoảng bằng\(\frac{3\sqrt{5}}{5}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN