Chương I- Điện học

tran xuân phương

Một bóng đèn có ghi: 220V-100W

a) Cho biết ý nghĩa của con số ghi trên đèn? b) Tìm điện trở và cường độ dòng điện định mức của đèn? c) Mắc đèn nay vào hai điểm có hiệu điện thế 100V. tính công suất tiêu thụ của đèn?

Hoàng Tiến Dũng
3 tháng 2 2020 lúc 8:24

220V là hiệu điện thế định mức của đèn-100W là công suất của bóng đèn khi cấp đúng hiệu điện thế định mức

b)Điện trở=(U^2)/R~R=(220^2)/100=484Ω-cường độ dòng điện định mức của bóng đèn I=P/U=100/220=0,45A

c)Công suất tiêu thụ của đèn P=(U^2)/R=(100^2)/484=20,66W

Bình luận (0)
QEZ
29 tháng 12 2019 lúc 20:25

a, con số 220V là hiệu điện thế định mức của đèn

100W là công suất định mức của đèn

b, cường độ dòng điện \(I=\frac{P}{U}=\frac{100}{220}=\frac{5}{11}\left(A\right)\)

điện trở

\(R=\frac{U}{I}=220:\frac{5}{11}=484\left(\Omega\right)\)

c công suất tiêu thụ \(P'=U'.I=100.\frac{5}{11}\approx45,45\left(W\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN