Bài 12. Công suất điện

My

Một nồi cơm điện có số ghi trên vỏ là 220V-400W được sử dụng với hiệu điện thế 200V và hoạt động 2 giờ mỗi ngày .Hãy tính tiền điện của nồi cơm điện này trong 1 tháng(30 ngày) biết 1Kwh có giá là 1400 đồng

Netflix
Netflix 29 tháng 12 2019 lúc 18:23

cường độ dòng điện chạy qua dây điện nồi cơm là:

I = \(\frac{P}{U}\) = \(\frac{400}{220}\) = \(\frac{20}{11}\) (A)

điện năng tiêu thụ của nồi cơm này trong 30 ngày là:

A = U.I.t = 200.\(\frac{20}{11}\).30.2.3600 = 78545454,55 (J) = 23,56 (kWh)

tiền điện phải trả khi sử dụng nồi cơm này trong 30 ngày là: 23,56.1400 = 33000 (đồng)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN