Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Dương Thị Ngọc Hân

Cặp số(x0;y0) làlà một nghiệm của hệ phương trình x2+y2=3

x+y+xy=-1.

Các mệnh đề nào sai

A. (y0;x0) cũng là nghiệm của hệ phương trình

B. x20y20=2

C. (x0-y0+1)2=5

D. (xo+yo+1)2=2

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 29 tháng 12 2019 lúc 23:28

Lời giải:

PT (2) $\Leftrightarrow x+y+xy+1=0$

$\Leftrightarrow (x+1)(y+1)=0$

$\Rightarrow x+1=0$ hoặc y+1=0$

Nếu $x+1=0$ suy ra $x=-1$. Thay vào PT $(1)$ suy ra $y^2=2\Rightarrow y=\pm \sqrt{2}$

Nếu $y+1=0\Rightarrow y=-1$. Thay vào PT $(1)$ suy ra $x^2=2\Rightarrow x=\pm \sqrt{2}$

Vậy $(x,y)=(-1; \pm \sqrt{2}); (\pm \sqrt{2}; -1)$

Từ đây ta suy ra:

A đúng.

B đúng

C sai

D đúng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN