Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Dương Thị Ngọc Hân

Cho hai tập hợp A=(-3;2] và B=(m;m+1). Tìm tất cả các số thực m để A\(\cap\)B=\(\phi\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN