Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Dương Thị Ngọc Hân

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng (d1): mx+3y-3=0 và (d2): 3x+my-3=0 cắt nhau tại điểm A. Tính khoảng cách OA theo m


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN