Trà My
31 tháng 3 2017 lúc 21:25

\(\frac{2x^2-4x+8}{x^3+8}=\frac{2\left(x^2-2x+4\right)}{\left(x+2\right)\left(x^2-2x+4\right)}=\frac{2}{x+2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Rút gọn biểu thức sau:  8 + 12 x + 6 x 2 + x 3 - 4 - 4 x - x 2

A. – 2 + x     

B. 2 + x 

C. – 2 – x     

D. 2 – x 

Pham Trong Bach

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x 2 ( x - 3 ) 2   - ( x   -   3 ) 2   -   x 2  +1;

b) x 3   -   2 x 2  + 4x - 8;

c) ( x   +   y ) 3 -   ( x   -   y ) 3 ;

d) 2 a 2  (x + y + z) - 4ab (x + y + z) + 2 b 2 (x + y + z).

Pham Trong Bach

Rút gọn các phân thức sau x 2 - 3 x + 2 x 2 - 4 x + 3

Pham Trong Bach

Rút gọn phân thức x 3 + 2x 2 − 3x − 6 x 2 + x − 2  ta được phân thức có tử là?

A. x -3

B. x 2   +   3

C. x 2   -   3

D. x + 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN